Click here to see the STC founding members

Members of our STC

 • Dr. Mario Donato Marino
 • Dr Lorenzo Verdoscia
 • Marco Procaccini
 • Dr. Chen Liu
 • Jin Yan
 • Tongsheng Geng
 • Dr. Sreepathi Pai
 • Peng Qu
 • Dr. Albert Cohen
 • Shipeng Qi
 • Dr. Toshiaki Kitamura
 • Jose M Monsalve Diaz
 • Dr Erik Altman
 • Dr. Karu Sankaralingam
 • Dr. Jidong Zhai
 • Professor Eduardo Juarez
 • Dr. Andres Marquez
 • Yoshitake Oki
 • Professor Junqing Yu
 • Professor wenguang chen
 • Professor Sunita Chandrasekaran
 • Professor Dongrui Fan
 • Dr. Joshua Suetterlein
 • Professor Bob Iannucci
 • Dr Long Zheng
 • Dr. Hao Tu
 • Dr Tobias Becker
 • Siddhisanket Raskar
 • Professor Marco Aldinucci
 • Professor Avi Mendelson
 • Professor Xiaoming Li
 • Dr. Xu Tan
 • Diego Roa
 • Ryan Kabrick
 • Professor Sid Touati
 • Dr. Shouq Alsubaihi
 • Professor Theo Ungerer
 • Dr. Christine Eisenbeis
 • Dr. Thomas Applencourt
 • Prof. Guangming Tan
 • Dr. Lorenzo Verdoscia
 • Dr. Youhui Zhang